Zarząd w sp. z o.o.

Moderator: prawnik24

Zarząd w sp. z o.o.

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:08 pm

wyrok SN z 2006-12-11 I PK 124/06 MoPr 2007/5/256

Wykazanie przez radcę prawnego umocowania do reprezentowania strony będącej osobą prawną wymaga złożenia nie tylko pełnomocnictwa udzielonego przez osoby działające w imieniu osoby prawnej, ale także dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do działania jako organ osoby prawnej.
W przypadku spółki z o.o. oprócz pełnomocnictwa należy przedstawić dokument świadczący o tym, że osoba, która podpisała pełnomocnictwo w imieniu spółki, jest uprawniona do jej reprezentowania według art. 201 § 1, art. 204, art. 205 lub art. 210 KSH.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:09 pm

wyrok SN z 2006-11-15 V CSK 241/06 OSNC 2007/9/140/84

Artykuł 203 § 1 zd. 1 KSH jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 201 § 4 KSH.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:09 pm

wyrok ZA z 2006-07-14 UZP/ZO/0-2030/06

1. Praktyka udzielania pełnomocnictw jednemu członkowi zarządu przez pozostałych członków zarządu lub z jego udziałem w przypadku, gdy wymagana jest reprezentacja łączna, stanowi czynność podjętą w celu obejścia zasad reprezentacji łącznej i jako taka jest bezskuteczna.
2. Działanie organu osoby prawnej traktuje się jako działanie samej osoby prawnej. Tym samym za naturalny sposób działania osoby prawnej (spółki z o.o.) uznać należy działanie przez jej jedyny organ zarządzający, w pełni upoważniony do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania, o czym stanowi art. 201 §1 KSH.
3. W ramach swych uprawnień zarząd, zgodnie z przyjętą reprezentacją, może ustanowić pełnomocnika oraz prokurenta, z tym że nie jest dopuszczalne aby owym pełnomocnikiem lub prokurentem został jeden z członków zarządu, ponieważ nie może być ustanowiony pełnomocnikiem lub powołany na prokurenta ten, komu przysługuje już z mocy prawa umocowanie do dokonywania czynności za spółkę.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:10 pm

wyrok AP Katowice z 2005-12-12 I ACa 1190/05 OSA w Katowicach 2006/3/11

Niezbędnym było dokonanie wzajemnej regulacji art. 201 § 4 KSH i art. 203 § 1 i 2 KSH i ocena czy art. 203 § 1 KSH jest przepisem szczególnym w stosunku do unormowania przewidzianego w art. 201 § 4 KSH pozostawiającego wspólnikom możliwość wskazania w umowie spółki innej niż zgromadzenie wspólników osoby uprawnionej do odwołania członka zarządu. Sąd Apelacyjny w tym składzie podziela pogląd, iż art. 203 § 1 KSH jest przepisem szczególnym w stosunku do regulacji zawartej w art. 201 § 4 KSH i daje zgromadzeniu wspólników uprawnienie do odwołania członka zarządu w każdym czasie i to bez względu na postanowienia umowy spółki, na mocy których przyznano to uprawnienie również ( lub wyłącznie ) innej osobie zgodnie z art. 201 § 4 KSH.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:10 pm

wyrok SN z 2002-12-05 I PKN 619/01 OSNAPiUS 2004/11/191/501

Odwołanie oraz wybór członka zarządu spółki z o.o. następuje na mocy uchwały zgromadzenia wspólników, której skuteczność nie zależy od dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze handlowym.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:11 pm

wyrok AP Katowice z 2006-06-22 I ACa 2321/06 OSA w Katowicach 2006/4/8

1. Pojęcia "mandatu" i " kadencji" członków zarządu spółki z o.o. na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych mają charakter normatywny (art. 202 § 1 - 4 KSH). Pojęcie mandatu definiowane jest jako umocowanie członka zarządu do pełnienia funkcji, natomiast kadencja to ustalony okres jej sprawowania. Z faktu posiadania mandatu wynika możliwość pełnienia funkcji przez określony w ustawie albo umowie spółki czas (kadencja). Okres pełnienia funkcji przez członka zarządu spółki z o.o. (kadencja) nie zawsze musi być oznaczony. Zarząd spółki może być powołany na czas określony. Bądź bez wskazania okresu kadencji. Kadencja członka zarządu spółki z o.o może być oznaczona w umowie spółki w sposób dowolny.
2. Brak oznaczenia kadencji członka w umowie spółki powoduje, że w grę wchodzi regulacja ustawowa tj. art. 202 § 1 KSH. Zgodnie z jego treścią jeżeli umowa nie stanowi inaczej mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. W takim wypadku zachodzi powołanie de facto na kadencję roczną. Pełny rok obrotowy powinien wiązać się z pojęciem roku obrotowego, definicję którego zawiera art. 3 u 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694). Z reguły jest to rok kalendarzowy, chyba, że umowa spółki przewiduje inny okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Czas sprawowania funkcji od chwili powołania, jeżeli nie pokrywa się dokładnie z rokiem obrotowym ulega przedłużeniu o okres do rozpoczęcia roku obrotowego oraz od zakończenia pełnego roku obrotowego do odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.
3. W literaturze przedmiotu prezentowane są odmienne poglądy co do sformułowania " z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie". W ocenie Sądu Apelacyjnego uzasadnione jest stanowisko- to jest to dzień zgromadzenia wspólników, w którym doszło do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Przemawia za tym literalne brzmienie tego przepisu "zatwierdzającego sprawozdanie", co wskazuje, że ustawodawca odwołuje się do faktu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a nie tylko do faktu odbycia walnego zgromadzenia niezależnie od efektu końcowego. Ponadto wykładnia funkcjonalna wskazuje, że chodzi o formalne rozliczenie się członka zarządu z jego obowiązków organizacyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji finansowej. Warunkiem wygaśnięcia mandatu jest zatem nie tylko głosowanie nad sprawozdaniem finansowym, ale jego zatwierdzenie. Jeżeli uchwały, co do zatwierdzenia nie podjęto lub odmówiono jej zatwierdzenia mandat członka zarządu na gruncie regulacji art. 202 § 1 KSH nie wygasa.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Kadencja członków zarządu

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:12 pm

Wyrok AP w Szczecinie z 2005-06-01 I ACa 225/05 OSA 2006/9/32/42

1. Zwrócenia uwagi wymaga regulacja zawarta w art. 17 § 2 ustawy z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.
2. Sposób zmiany umowy spółki znajduje natomiast unormowanie w ustawie ustrojowej, jaką w tym przypadku jest Kodeks spółek handlowych, którego przepisy nie przewidują zmiany umowy spółki w sposób, jaki wskazują skarżący, a mianowicie poprzez uchylenie jej pierwotnej wersji i w jej miejsce uchwalenie całkiem nowej treści. Poza tym, cytowany wyżej przepis wyraźnie stanowi, że w przypadku zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisuje się do rejestru oznaczenie zmienionych paragrafów.
3. Umowa stanowi bowiem podstawę powstania i funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez cały czas trwania spółki i ze swej istoty nie może być uchylana, zaś modyfikacji podlegają jedynie konkretne postanowienia umowne. Zmiana umowy spółki, w myśl art. 255 KSH, następuje w wyniku podjęcia uchwały przez wspólników i dokonania wpisu do rejestru.
4. Z jednoznacznego brzmienia art. 202 § 2 KSH wynika, że mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:13 pm

postanowienie SN z 2004-08-19 V CK 600/03 Glosa 2006/1/19

Oświadczenie woli o rezygnacji, podobnie jak wypowiedzenie, wymaga zakomunikowania innej osobie (...). Podmiotem zainteresowanym tym oświadczeniem w sensie materialnoprawnym jest spółka jako osoba prawna. (…) Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu powinno być złożone na ręce rady nadzorczej. (…) W braku odmiennych postanowień regulaminu rady nadzorczej - dojście oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu do jednego z członków rady nadzorczej w sposób określony w art. 61 KC, można uznać za chwilę złożenia rezygnacji.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Odwołanie członka zarzadu

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:13 pm

wyrok SN z 2006-08-17 III PK 53/06 OSNAPiUS 2007/17-18/245/711

Odwołanemu członkowi zarządu spółki kapitałowej, zatrudnionemu na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano sprzecznie z prawem, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy. Jeżeli podlegał on szczególnej ochronie, to ma prawo do odszkodowania w wysokości równej wynagrodzeniu za czas pozostawania bez pracy w razie przywrócenia do pracy, lecz nie niższego niż określone w art. 47[1] KP (art. 203 § 1 KSH, art. 45 § 1 i art. 47 KP).
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:14 pm

Wyrok AP Katowice z 2005-12-12 I ACa 1190/05 OSA w Katowicach 2006/3/11

Niezbędnym było dokonanie wzajemnej regulacji art. 201 § 4 KSH i art. 203 § 1 i 2 KSH i ocena czy art. 203 § 1 KSH jest przepisem szczególnym w stosunku do unormowania przewidzianego w art. 201 § 4 KSH pozostawiającego wspólnikom możliwość wskazania w umowie spółki innej niż zgromadzenie wspólników osoby uprawnionej do odwołania członka zarządu. Sąd Apelacyjny w tym składzie podziela pogląd, iż art. 203 § 1 KSH jest przepisem szczególnym w stosunku do regulacji zawartej w art. 201 § 4 KSH i daje zgromadzeniu wspólników uprawnienie do odwołania członka zarządu w każdym czasie i to bez względu na postanowienia umowy spółki, na mocy których przyznano to uprawnienie również ( lub wyłącznie ) innej osobie zgodnie z art. 201 § 4 KSH.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:14 pm

Wyrok SN z 2006-12-11 I PK 124/06 MoPr 2007/5/256

Wykazanie przez radcę prawnego umocowania do reprezentowania strony będącej osobą prawną wymaga złożenia nie tylko pełnomocnictwa udzielonego przez osoby działające w imieniu osoby prawnej, ale także dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do działania jako organ osoby prawnej.
W przypadku spółki z o.o. oprócz pełnomocnictwa należy przedstawić dokument świadczący o tym, że osoba, która podpisała pełnomocnictwo w imieniu spółki, jest uprawniona do jej reprezentowania według art. 201 § 1, art. 204, art. 205 lub art. 210 KSH.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:15 pm

wyrok SN z 2006-12-11 I PK 124/06 MoPr 2007/5/256

Wykazanie przez radcę prawnego umocowania do reprezentowania strony będącej osobą prawną wymaga złożenia nie tylko pełnomocnictwa udzielonego przez osoby działające w imieniu osoby prawnej, ale także dokumentu potwierdzającego umocowanie tych osób do działania jako organ osoby prawnej.
W przypadku spółki z o.o. oprócz pełnomocnictwa należy przedstawić dokument świadczący o tym, że osoba, która podpisała pełnomocnictwo w imieniu spółki, jest uprawniona do jej reprezentowania według art. 201 § 1, art. 204, art. 205 lub art. 210 KSH.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:15 pm

wyrok SN z 2006-11-15 V CSK 252/06 MoP 2006/24/1303

Spółka z o.o. ma prawo udzielić prokury łącznej, a następnie ustanowić jednego z prokurentów, będącego jej pracownikiem, pełnomocnikiem do samodzielnego reprezentowania jej w postępowaniu sądowym.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:16 pm

uchwała SN z 2006-08-23 III CZP 68/06 OSNC 2007/6/82/26

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Postprzez Piotr Matysiak » Śro Lis 28, 2007 4:16 pm

Wyrok NSA (N) z 2005-06-29 FSK 451/04

Sąd Administracyjny jest w pełni uprawniony, aby wezwać Stronę do usunięcia w terminie 7 dni braku skargi w postaci złożenia dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie do podpisania pełnomocnictwa jednoosobowo. Nie posiadając w danym momencie aktualnego wypisu z KRS, Strona mogła przedstawić dokument w postaci umowy spółki, stwierdzający upoważnienie do jednoosobowej jej reprezentacji.
Piotr Matysiak
www.matysiak-radcaprawny.pl
tel. 503-300-503

Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
info@matysiak-kancelaria.pl
Piotr Matysiak
 
Posty: 130
Rejestracja: Czw Lip 12, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Poznań

Następna

Wróć do SP. Z O.O.

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron