WADIUM

WADIUM

Postprzez Kancelaria » Sob Lis 29, 2008 4:07 pm

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych
z dnia 4 stycznia 2008 r.
KIO/UZP/23/07


Art. 23 pzp nie nakłada na wykonawców obowiązku wnoszenia wadium przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na przebudowę i rozbudowę części obiektu zamawiającego z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy z Działem Przyjęć (...) zostało wszczęte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Ś. w B., ul. M. 26 ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 września 2007 r. pod numerem (...). Wartość szacunkowa zamówienia przekraczała równowartość 137.000 euro.
Zamawiający pismem z dnia 22 listopada 2007 r. znak (...) poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty i wybrał ofertę konsorcjum firm: PPHU „R.” sp. z o.o. z siedzibą w B., ul. E. 32 - Lider konsorcjum i „I.” B. SA z siedzibą w B., ul. E. 32 - zwanej dalej Konsorcjum „R.”.
Na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej złożył protest „F.” SA z siedzibą w B., ul. L. 60 w dniu 29 listopada 2007 r. (data pisma i wpływu do Zamawiającego) zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zwanej dalej pzp z uwagi na niewykluczenie Konsorcjum „R.” oraz w konsekwencji art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp poprzez nieodrzucenie wybranej oferty, a jednocześnie naruszenie art. 91 ust. 1 pzp poprzez niedokonanie wyboru oferty Protestującego jako najkorzystniejszej. Protestujący żądał wykluczenia Konsorcjum „R.” i odrzucenia jego oferty oraz unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, ponownej oceny ofert oraz dokonania wyboru oferty Protestującego.
Protestujący uzasadniał swoje stanowisko wskazując, iż Konsorcjum „R.” nie wniosło wymaganego wadium. W treści gwarancji ubezpieczyciel zobowiązał się względem Zamawiającego do zapłaty kwoty ubezpieczenia w sytuacji, gdy jeden z członków Konsorcjum tj. PPHU „R.” sp. z o.o. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź gdy wykonanie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie firmy PPHU „R.” sp. z o.o. Zdaniem Protestującego gwarancja nie została złożona przez konsorcjum i nie zabezpiecza oferty złożonej przez Konsorcjum „R.”.
W dniu 3 grudnia 2007 r. (data wpływu do „F.”) Zamawiający rozstrzygnął protest oddalając go. Zamawiający podniósł, że wadium wniesione przez Konsorcjum „R.” jest prawidłowe, gdyż zostało wniesione przez PPHU „R.” działające w przedmiotowym postępowaniu jako Lider Konsorcjum „R.”. Uprawnienie PPHU „R.” sp. z o.o. do działania w imieniu konsorcjum wynika z umowy konsorcjalnej, która była znana Protestującemu. W gwarancji jest podana prawidłowo nazwa i oznaczenie postępowania. Lider Konsorcjum „R.” działał jako pełnomocnik w granicach swojego umocowania, a w § 2 ust. 3 umowy konsorcjalnej solidarną odpowiedzialność każdego z członków Konsorcjum rozszerzono o zdarzenia mające miejsce jeszcze przed zawarciem umowy.
W dniu 5 grudnia 2007 r. (data stempla pocztowego) „F.” SA wniósł odwołanie od rozstrzygnięcia protestu podtrzymując zarzuty i wnioski podniesione w proteście, a jednocześnie wzmocnił dotychczasową argumentację o przedstawienie poglądów orzecznictwa.
Podczas rozprawy Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i podał, że Zamawiający dokonuje dowolnej interpretacji gwarancji wadialnej oderwanej od jej literalnej treści. Ponadto umowa konsorcjum jest dokumentem prywatnym regulującym stosunki wewnętrzne pomiędzy konsorcjantami i nie wywiera skutku w stosunkach z osobami trzecimi. Gwarancja ubezpieczeniowa jest czynnością abstrakcyjną i rodzi skutki prawne tylko pomiędzy Gwarantem, a Zobowiązanym i nie może stanowić źródła prawa dla innego podmiotu. SIWZ nie zawiera uregulowań, w jaki sposób wykonawcy działający wspólnie powinni wnieść wadium, a zatem zastosowanie ma art. 23 ust. 3 pzp, zgodnie z którym wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie są traktowani jak jeden wykonawca, a stąd wniosek, że wszyscy członkowie konsorcjum powinni wnieść wadium, czyli być ujawnieni w gwarancji wadialnej.
Zamawiający wnosił o oddalenie odwołania i wskazał, że jego zdaniem ustawa Pzp nie reguluje sposobu wnoszenia wadium przez podmioty działające wspólnie. Nie można także nie brać pod uwagę przy ocenie dokumentów składanych przez wykonawców wraz z ofertą treści tych dokumentów, które mają istotne znaczenie dla przebiegu postępowania. Takim dokumentem jest właśnie umowa konsorcjum, z niej bowiem wynika sposób reprezentacji podmiotów działających wspólnie, a tym samym choćby prawidłowość złożenia oferty. Zamawiający wskazuje także na zapisy umowy konsorcjum, a szczególności na § 2 ust. 3 umowy statuujący w jego przekonaniu rozszerzony zakres solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów. Podniósł ponadto, że udzielona gwarancja wadialna zabezpiecza w pełni jego interesy, gdyż wymaga jedynie złożenia oświadczenia pisemnego przez Zamawiającego, bez konieczności dowodzenia zaistnienia zdarzenia dodatkowymi dowodami, czy uzasadnieniem.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje:
Ustanowiony lider konsorcjum miał upoważnienie do działania w imieniu całego Konsorcjum w zakresie gwarancji wadialnej. Zapis taki wynika z załączonej do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu umowy o powołaniu Konsorcjum - § 4 pkt 1 ppkt B umowy „wadium w całości wniesie „R.”. Przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie wymagają, aby w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne wadium wnoszone było wspólnie przez wykonawców, a w treści gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej byli wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie składający ofertę.
Przedłożona przez Konsorcjum „R.” gwarancja ubezpieczeniowa wyraźnie wskazuje rodzaj postępowania, którego dotyczy oraz warunki, odpowiadające treścią art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), po których ziszczeniu się beneficjent uprawniony będzie do żądania spełnienia świadczenia przez gwaranta. Gwarancja ta zabezpieczając ofertę w konkretnym postępowaniu, nie uzależnia przy tym w żaden sposób praw beneficjenta od okoliczności czy Konsorcjum „R.” występuje jako samodzielny wykonawca, czy też w ramach konsorcjum.

Zgodnie z umową konsorcjum „R.” sp. z o.o. jest Liderem upoważnionym i zobowiązanym do podpisania umowy o zamówienie publiczne, do wniesienia wadium jak i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W gestii Lidera pozostaje zatem decyzja o odpisaniu umowy na warunkach określonych we wspólnej ofercie, obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i związane z odmową dokonania tych czynności ryzyko utraty wadium na rzecz Zamawiającego. Jeśli umowa stanie się niemożliwa do podpisania z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie, to sytuacja ta będzie równoznaczna z niemożliwością podpisania tej umowy przez Lidera Konsorcjum. Okoliczność, że gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona jest na Lidera Konsorcjum nie ma żadnego wpływu na prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium (tak też Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 27 kwietnia 2006 r. UZP/ZO/0-1178/06 LexPolonica nr 1540784 i z dnia 27 kwietnia 2006 r. UZP/ZO/0-1146/06). Brak podania w treści gwarancji ubezpieczeniowej nazwy partnera nie ma znaczenia dla oceny skutków prawnych udzielonej gwarancji.

Należy zważyć, że art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje, że do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy odpowiednio. Takie uregulowanie uwzględnia istotę konsorcjum, które jest zawieranym przez przedsiębiorców ad hoc porozumieniem celowym. Konsorcjum pozbawione jest przymiotu podmiotowości prawnej, a przez to niezdolne do zaciągania zobowiązań na własny rachunek, w tym do uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej.

Gwarancja taka może być wystawiona wyłącznie na zlecenie poszczególnych członków konsorcjum. Istotą gwarancji ubezpieczeniowej jest to, że jest to umowa zawierana na rzecz osoby trzeciej, często bez jej wiedzy i zgody. Ma gwarantować zabezpieczenie interesów Zobowiązanego na wypadek gdyby w stosunku istniejącym pomiędzy nim, a beneficjentem gwarancji nastąpiły zdarzenia wymienione w gwarancji. Nie jest zatem tak, jak argumentował Odwołujący, że gwarancja wadialne wywiera skutek tylko pomiędzy Zobowiązanym, a Gwarantem. Również kodeks cywilny zna sytuacje, w których osoba trzecia nie będąca stroną umowy może być objęta stosunkiem zobowiązaniowym istniejącym na mocy takiej umowy - powołać należy choćby umowę przekazu, czy treść art. 393 kc. Z abstrakcyjnego charakteru zobowiązania gwaranta wywodzona jest w orzecznictwie niedopuszczalność powoływania się przez gwaranta na zarzuty wynikające ze stosunku pomiędzy beneficjentem gwarancji a zleceniodawcą. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 16 kwietnia 1993 r. III CZP 16/93 (OSNCP 1993/10 poz. 166) stwierdził, iż: „bank udzielający gwarancji opatrzonej klauzulami ,,nieodwołalnie i bezwarunkowo” oraz ,,na pierwsze żądanie” nie może skutecznie powoływać się - w celu wyłączenia lub ograniczenia przyjętego na siebie obowiązku zapłaty - na zarzuty wynikające ze stosunku podstawowego, w związku z którym gwarancja została wystawiona”, (podobnie SN w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 28 kwietnia 1995 r. III CZP 166/94 OSNC 1995/10 poz. 135); zob. także glosę G. Tracza, Prawo Bankowe 1996/2 str. 74-83).

Istotne jest również, że gwarancja ubezpieczeniowa udzielona na rzecz Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu jest gwarancją bezwarunkową, charakteryzującą się tym, że wypłata sumy gwarancyjnej nastąpi na pierwsze wezwanie beneficjenta. Zapłata sumy gwarancyjnej nie zależy, więc od tego czy zasadne jest żądanie beneficjenta.

Rację zatem należy przyznać Zamawiającemu, że z faktu solidarnej odpowiedzialności, oraz z tego, że w gwarancji przewidziano zapłatę wadium na rzecz Zamawiającego z każdej przyczyny leżącej po stronie Zobowiązanego, tak umyślnej jak i nieumyślnej (a więc zależnej np. od partnera Zobowiązanego) mógł on wywieść, że gwarancja zabezpiecza w sposób pełny jego interesy także w przypadku, gdy nie zostali w niej wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum. Dodatkowo należy wskazać, że ustawa Prawo zamówień publicznych precyzując w art. 45 ust. 6 formy w jakich dopuszczalne jest wnoszenie wadium zabezpieczające ofertę, w żadnym z przepisów nie wymaga, by wniesione ono było przez konkretny podmiot.

W przedmiotowym postępowaniu również Zamawiający nie określił w SIWZ szczególnych zasad wnoszenia wadium w postaci gwarancji, skupiając się raczej na jej treści. Nie wymagał również, aby wykonawcy składający wspólną ofertę wnosili wspólnie wadium.

Nadto wskazać należy, że zgodnie z art. 23 ust. 1-3 pzp wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. Wykonawcy tacy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Przepisy pzp dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są wprawdzie lakoniczne, ale w ocenie Izby przepis art. 23 pzp nie nakłada na wykonawców obowiązku wnoszenia wadium przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Z art. 23 pzp wynika, że wykonawcy tacy powinni być traktowani jako jeden wykonawca. Wskazać należy, że w umowie konsorcjum wskazano, że uczestnicy konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni za realizację umowy (§ 2 pkt 3 umowy) oraz, że pozostaną w konsorcjum przez cały okres realizacji (§ 1 pkt 1.2 umowy i § 5 pkt 2 umowy). Zgodnie z § 2 pkt 2 umowy Uczestnicy Konsorcjum będą ze sobą współpracować na zasadzie wyłączności i żaden z uczestników Konsorcjum nie ma prawa samodzielnie składać oferty ani jej części Zamawiającemu lub innym oferentom. W świetle tych zapisów nie ma przeszkód do uznania (art. 366 i 370 kc w zw. z art. 14 pzp), że członkowie konsorcjum odpowiadali także za obowiązek zawarcia umowy w przypadku wyboru ich oferty, a zatem solidarnie ponoszą konsekwencje powstania sytuacji, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników konsorcjum, w tym lidera konsorcjum. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne, bowiem z zaciągnięciem zobowiązania dotyczącego ich wspólnego mienia w rozumieniu art. 370 kc powodującego powstanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania zawarcia umowy. W ocenie Izby oferta została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy, pomimo iż w jej treści uwidoczniony został tylko PPHU „R.” sp. z o.o. W tym zakresie Izba podziela stanowiska Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 maja 2006 r. II Ca 489/2006 i Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 7 września 2005 r. VI Ca 527/2005.

Tym samym w ocenie Izby Odwołujący nie wykazał naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp, art. 91 ust. 1 pzp.

O kosztach postępowania Izba rozstrzygnęła stosownie do jego wyniku na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 pzp.
Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
fax. (061) 86-149-08
info@matysiak-kancelaria.pl
www.matysiak-kancelaria.pl
Kancelaria
 
Posty: 28
Rejestracja: Pią Lis 14, 2008 9:40 pm

Postprzez Kancelaria » Sob Lis 29, 2008 4:09 pm

Wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych
z dnia 26 marca 2007 r.
UZP/ZO/0-301/07


Wadium ma rolę zabezpieczenia udziału w postępowaniu i skutkiem złożenia wadliwego dokumentu w tym zakresie jest uznanie, że zaistniała wada skutkująca wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Złożenie dokumentu niespełniającego wymogów dla realizacji uprawnienia Zamawiającego opisanego art. 46 ust. 5 ustawy kwalifikowane więc być powinno jako niezłożenie wadium.
Sytuacja ta nie może być naprawiana w drodze wezwania do złożenia oświadczenia i dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub uzupełnienia dokumentu zawierającego błędy w rozumieniu art. 26 ust. 3 ustawy.

Uzasadnienie
Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz oświadczeń stron złożonych na rozprawie Zespół Arbitrów ustalił następujący stan sprawy.
Przedmiotem postępowania prowadzonego przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem SP ZOZ z P. był przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i higieny wewnątrz obiektów oraz transportu wewnętrznego dla SZOZnMiD w P. Jednym z jego uczestników była Firma I. C. Sp. z o.o. z W., która w związku z zawiadomieniem jej w dniu 22 lutego 2007 r. o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Firmy I. F. S. Sp. z o.o. wystąpiła z protestem datowanym na dzień 28 lutego 2007 r. (doręczonym 1 marca 2007 r.). W proteście tym zarzuciła naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W proteście zażądano uchylenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez I. F. S. Sp. z o.o., wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z uwagi na nie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków oraz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy ze względu na brak uiszczenia wadium w postępowaniu, odrzucenia ofert I. F. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z uwagi na to, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto zażądano wykluczenia wykonawcy P. D. Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z uwagi na niezłożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, a następnie odrzucenia oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako nie odpowiadającej treści Specyfikacji. W konsekwencji tych działań Protestujący oczekiwał ponownego wyboru spośród ważnych ofert. Wykazując interes prawny w złożeniu protestu Firma I. C. podniosła, że w razie uwzględnienia jej protestu jej oferta jest najkorzystniejsza.

Uzasadniając swoje zastrzeżenia co do poprawności kwestionowanych ofert I. stwierdził, że Firma I. nie wniosła wadium, gdyż przedstawiona przez nią gwarancja wadialna nr (...) z dnia 11 stycznia 2007 r. nie obejmuje wszystkich przypadków wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy określających kiedy wadium wniesione w innej formie niż pieniężna uprawnia Zamawiającego do zatrzymania wadium.

W ocenie Protestującego niedopuszczalnym było skorzystanie przez Zamawiającego z art. 26 ust. 3 ustawy dla uzupełnienia brakującego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 i 24 ust. 1 ustawy, gdyż wadium jest zabezpieczeniem udziału w postępowaniu, co powoduje niedopuszczalność wezwania wykonawcy do uzupełniania dowodu jego wniesienia. W jego ocenie oświadczenie banku z dnia 5 lutego 2007 r. nie mogło wywoływać pozytywnych skutków po stronie wykonawcy stającego do postępowania, albowiem na dzień składania ofert było ono nieważne. W odniesieniu do dokonanych na wezwanie Zamawiającego (w dniu 31 stycznia 2007 r.) czynności w postaci przedstawienia nowego wykazu usług i referencji wystawionej przez zamawiającego DSK im. Prof. Gębali z L., datowanej na dzień 31 stycznia 2007 r., stwierdzono, że jej wystawienie nastąpiło po terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, który przypadał na dzień 16 stycznia 2007 r. Z tego powodu powołując się na orzecznictwo Zespołów Arbitrów Protestujący stwierdził, że ocenianie dokumentu wystawionego po dacie składania ofert dokonywane ma być w odniesieniu do dnia składania ofert, a w tym przypadku przedmiotowy dokument nie odnosi się do potwierdzenia spełniania warunku uczestnictwa w przetargu na ten dzień. Skutkiem tego powinno być pominięcie tej referencji przy ocenianiu i w efekcie wykluczenie wykonawcy. Następnie podniesiono brak w kwestionowanej ofercie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż za takowy nie powinna być uznawana nota pokrycia udzielona przez HDI A. TU S.A.

W zakresie oferty P. D. Protestujący zakwestionował spełnianie wymogu co najmniej 3 usług w szpitalach posiadających, co najmniej 300 łóżek. Referencje tej firmy odnosiły się jedynie do dwóch szpitali, a uzupełnione dokumenty wbrew stawianemu wymogowi nie zawierają informacji o liczbie łóżek i wykazania oddziałów pediatrycznych i ginekologiczno- położniczych. Zakwestionowana została również poprawność zapewnienia minimalnej obsady personelu zgodnie z wymogami SIWZ.

Powyższe powinno prowadzić do wykluczenia oferenta i odrzucenia oferty zgodnie ze wskazywanymi przepisami.

Zamawiający rozstrzygnięciem protestu dokonanym w dniu 6 marca 2007 r. częściowo uznał żądania protestującego w zakresie wykluczenia i odrzucenia Firmy P. D., natomiast w zakresie zarzutów dotyczących Firmy I. F. S. protest został oddalony. Wyjaśniając powody swojego rozstrzygnięcia w zakresie oddalenia, Zamawiający stwierdził, że na dzień składania ofert gwarancja wadialna z dnia 11 stycznia 2007 r. udzielona przez Bank BPH S.A. obejmowała kwotę wadium, a tym samym nieprawdziwe jest twierdzenie o niewniesieniu wadium. Co do jego treści stwierdzono, że nie jest ono odzwierciedleniem intencji wykonawcy, a jedynie wadliwego działania banku. W ocenie Zamawiającego, skoro gwarancja jest jedynie zabezpieczeniem wzięcia udziału w postępowaniu, to podlegało ono uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, gdyż każdy brak wymaganego dokumentu zobowiązuje Zamawiającego do wykonania dyspozycji tego przepisu. W jego ocenie uzupełnienie gwarancji wadialnej było jedynie potwierdzeniem, że na dzień złożenia ofert bank w pełni zabezpieczał ewentualne żądania Zamawiającego względem wykonawcy.

W odniesieniu do uzupełnienia referencji uzupełnionych przez DSK im. Prof. Gębali w L. z dnia 26 stycznia 2007 r. Zamawiający stwierdza, że brak jest wiążącej interpretacji, co tego jak należy oceniać takie dokumenty. W jego ocenie dokonane uzupełnienie w istocie rzeczy stanowiło potwierdzenie okoliczności, które miały miejsce już w dniu składania ofert. Złożenie noty pokrycia z dnia 4 stycznia 2007 r., wystawionej przez HDI A. TU S.A., było w ocenie Zamawiającego dostatecznym dowodem potwierdzającym, że wykonawca jest należycie ubezpieczony. Zarzucił, że Protestujący nie powołał się na żadne argumenty natury prawnej, z których miałoby wynikać, że przedstawiona nota nie może być uznana za dokument ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W jego ocenie nie jest istotna nazwa dokumentu lecz skutki prawne jakie on wywiera. Tym samym skoro z noty wynikają jasno warunki ubezpieczenia oraz spełnione są wszelkie zobowiązania polisy ubezpieczeniowej do pokrycia roszczeń Zamawiającego, to nie może być ona uznana za brak dołączenia do oferty dowodu ubezpieczenia.

Firma I. nie godząc się z rozstrzygnięciem doręczonym jej w dniu 7 marca 2007 r. postanowiła wystąpić z odwołaniem (datowanym na dzień 8 marca 2007 r.) do Prezesa UZP zarzucając w zakresie oddalenia jej protestu naruszenie tych samych przepisów, co w proteście czyli art. 7 ust. 1 i 3, 24 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 26 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponownie również wniosła o uchylenie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Firmy I. F. S., wykluczenia jej z postępowania, odrzucenia jej oferty i dokonanie ponownej czynności wyboru z ofert wykonawców nie wykluczonych i ofert nie odrzuconych, wskazując, że w razie uwzględnienia pw. wniosków jej oferta byłaby najkorzystniejszą.

Uzasadnienie odwołania w swej treści podtrzymuje wcześniejszą argumentację zawartą w proteście.

Na rozprawie strony podtrzymały swoje stanowiska dodatkowo je argumentując.

Zespół Arbitrów po przeanalizowaniu sprawy oraz przedłożonych dokumentów uznał, że złożone odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Zespołu wadium ma rolę zabezpieczenia udziału w postępowaniu i skutkiem złożenia wadliwego dokumentu w tym zakresie jest uznanie, że zaistniała wada skutkująca wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Złożenie dokumentu niespełniającego wymogów dla realizacji uprawnienia Zamawiającego opisanego art. 46 ust. 5 ustawy kwalifikowane więc być powinno jako niezłożenie wadium.

Sytuacja ta nie może być naprawiana w drodze wezwania do złożenia oświadczenia i dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub uzupełnienia dokumentu zawierającego błędy w rozumieniu art. 26 ust. 3 ustawy. Późniejsze uzupełnienie ze strony Banku dokonane w dniu 5 lutego 2007 r. na wezwanie Zamawiającego jedynie potwierdza wcześniejsze niezłożenie dokumentu, który stanowiłby właściwe zabezpieczenie wadialne.

Za niewadliwe uznano uwzględnienie i przyjęcie za prawidłowe złożonej na wezwanie Zamawiającego referencji wystawionej przez DSK im. Prof. Gębali z datą 26 stycznia 2007 r. Analiza jej treści odnoszona do daty składania ofert wyznaczonej na dzień 16 stycznia 2007 r. pozwoliła na stwierdzenie, że z jej treści wynikało spełnienie wymogu potwierdzanego tą referencją odnoszone do dnia składania ofert.

Za niesłuszne uznano więc kwestionowanie niniejszego uzupełnienia.

Orzekający nie podzielili argumentacji Odwołującego w kwestii wadliwości wykazania się przez Wykonawcę innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W ocenie Zespołu posługiwanie się w tym zakresie tzw. notą pokrycia, z której wynikają wszelkie niezbędne dane, było dopuszczalne.

W kwestii tej wyraża się pogląd, że dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy ubezpieczenia są nie tylko tzw. polisy, ceduły ale również noty pokrycia. Noty pokrycia stosowane są często w sytuacjach, gdy wystawienie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia jest wyjątkowo pilne. Nota pokrycia jest więc formą dowodu ubezpieczenia stosowaną w okresie przejściowym - do momentu wystawienia polis ubezpieczeniowych.

Z powyższego względu podnoszony zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

Mając jednak na uwadze podniesione uprzednio zastrzeżenie odnośnie wadium, które jest zbieżne z zarzutami stawianymi w odwołaniu uznano, iż zasadnym jest uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny ofert z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń podniesionych w niniejszym orzeczeniu i dokonanie przez Zamawiającego ponownego wyboru najkorzystniejszej z ofert spośród niewykluczonych wykonawców oraz nieodrzuconych ofert.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji o kosztach postępowania orzekając na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem kosztów pełnomocnika Odwołującego w kwocie 3.600 zł.
Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
fax. (061) 86-149-08
info@matysiak-kancelaria.pl
www.matysiak-kancelaria.pl
Kancelaria
 
Posty: 28
Rejestracja: Pią Lis 14, 2008 9:40 pm

Postprzez Kancelaria » Sob Lis 29, 2008 4:10 pm

Wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych
z dnia 20 marca 2007 r.
UZP/ZO/0-270/07


Wadium złożone w formie gwarancji bankowej nie musi zawierać w swojej treści przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważniających Zamawiającego w przypadku ich zaistnienia do zatrzymania wadium. Zamawiającemu bowiem prawo zatrzymania wadium przysługuje z mocy prawa. Prawo to ma zastosowanie do każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie
W proteście z dnia 20 lutego 2007 r. Konsorcjum firm: S. GmbH & Co. KG B., Y. R. P. Sp. z o.o., P. N. i U. I. K. Sp. z o.o., ZRK D. Sp. z o.o. zw. dalej odwołującym podniósł zarzut naruszenia przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Zamówień Publicznych w W. zw. dalej zamawiającym, przepisów art. 24 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4, art. 46 ust. 5 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Prawo zamówień publicznych zw. dalej ustawą.
Powyższe przepisy zamawiający naruszył poprzez dokonanie czynności polegającej na wykluczeniu odwołującego z postępowania z powodu złożenia wadliwego wadium w formie gwarancji bankowej. W treści gwarancja bowiem nie powołuje się na przepis art. 46 ust. 5 ustawy i z tego powodu nie zabezpiecza interesów zamawiającego albo wiem nie zapewnia możliwości skorzystania z tego wadium w sytuacji wymienionej w tym przepisie. Ponadto odwołujący nie złożył w ofercie dokumentów których żądał zamawiający w pkt 9.2 zdanie 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. pełnomocnictwa, wypisu z rejestru potwierdzającego umocowanie osób udzielających gwarancji.
Zdaniem odwołującego gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, dlatego jest zgodna ze specyfikacją. Według odwołującego zamawiający nie mógł żądać pełnomocnictwa oraz wypisu z rejestru banku na potwierdzenie umocowania osób udzielających gwarancji, bowiem w ten sposób naruszył treść rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2006 r. Nr 87 poz. 605) zw. dalej rozporządzeniem.
Odwołujący oprotestował także czynność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm: T. P. E. P. Z uwagi na powyższe odwołujący wnosił o unieważnienie czynności wykluczenia go z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o nakazanie zamawiającemu dokonania powtórnej oceny ofert z uwzględnieniem jego oferty.
Zamawiający pismem z dnia 28 lutego 2007 r. oddalił protest w całości. Twierdził, że gwarancja bankowa nie spełnia wymagań określonych w pkt 9.6 specyfikacji. Poza tym odwołujący nie złożył żądanych przez zamawiającego dokumentów wymienionych w pkt 9.2 specyfikacji.
Od rozstrzygnięcia protestu odwołujący w dniu 5 marca 2007 r. złożył odwołanie, w którym podtrzymał zarzuty podniesione w proteście i wniósł o uwzględnienie odwołania.
Do postępowania po stronie Zamawiającego przystąpił uczestnik postępowania reprezentujący konsorcjum firm, których oferta została wybrana przez Zamawiającego, jako najkorzystniejsza.
Zespół Arbitrów ustalił następujący stan faktyczny:
Na podstawie pkt 9.6 SIWZ Zamawiający wskazał okoliczności, których wystąpienie spowoduje zatrzymanie wadium. Z treści pkt 9.2 SIWZ wynika, iż w przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymagał też, aby w przypadku złożenia wadium w formie gwarancji przedłożone zostały dokumenty (pełnomocnictwa, wypisy z rejestru), potwierdzające kompetencje osób udzielających gwarancji. Z gwarancji złożonej przez Odwołującego udzielonej w dniu 6 grudnia 2006 r. wynika, iż bank zobowiązuje się nieodwołalnie do zapłaty kwoty maksymalnej 715.000 zł, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż oferent naruszył warunki ofertowe wraz z podaniem okoliczności tego naruszenia. Dla celów identyfikacyjnych bank zażądał (str. 2) przysłania do niego pisemnego żądania zapłaty zawierającego powyższe deklaracje dodatkowe.

Na rozprawie Odwołujący wyjaśnił, ze do oferty nie załączył pełnomocnictwa i wypisu z odpowiedniego rejestru, ponieważ jego zdaniem Zamawiający bez podstawy prawnej żądał złożenia wymienionych wyżej dokumentów i tym samym naruszył treść przepisów rozporządzenia i ustawy.

Odwołujący podtrzymał stanowisko zajęte w proteście oraz w odwołaniu i wnosił o uwzgłędnienie odwołania, a także o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

Zamawiający podczas rozprawy dowodził, że zapisy SIWZ, a w szczególności pkt 9.2 są zgodne z obowiązującymi przepisami. Twierdził także, że treść gwarancji złożonej przez Odwołującego nie zabezpiecza w pełni jego interesów, ponieważ nie jest gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Podniósł, że skoro bank w dokumencie gwarancyjnym żąda podania okoliczności naruszenia warunków ofertowych, to oznacza, że przed wypłatą należnej kwoty wynikającej z udzielonej gwarancji będzie badał okoliczności naruszenia warunków ofertowych. W zależności od jego oceny dokona bądź odmówi zapłaty.

Przystępujący do postępowania po stronie Zamawiającego podtrzymał stanowisko Zamawiającego i wnosił o oddalenia odwołania.

Powyższy stan faktyczny Zespół Arbitrów ustalił na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także na podstawie złożonych wyjaśnień stron podczas rozprawy.

Zespół Arbitrów zważył co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Odwołujący wniósł wadium w formie gwarancji bankowej. Brak jest podstaw do uznania, iż wymieniona gwarancja jest gwarancją warunkową, która nie zabezpiecza w pełni interesu Zamawiającego. Na str. 1 gwarancji zawarty jest zapis następującej treści: „(...) zobowiązujemy się niniejszym nieodwołalnie do zapłaty kwoty maksymalnej 715.000 zł na państwa pierwsze pisemne żądanie zawierające państwa oświadczenie, że oferent naruszył warunki ofertowe zgodnie z ofertą (...) wraz z podaniem okoliczności tego naruszenia”. W ocenie Zespołu Arbitrów powyższy zapis wypełnia przesłanki wynikające z treści art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące okoliczności zatrzymania wadium. Określenie w gwarancji „warunki ofertowe” oznacza zdaniem Zespołu Arbitrów wszelkie zobowiązania zawarte w SIWZ i w ofercie Odwołującego, zatem naruszenie przez Odwołującego któregokolwiek z tych warunków skutkować będzie roszczeniem Zamawiającego o zapłatę kwoty wynikającej z gwarancji, w tym również w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zatrzymaniem wadium. Zapisy w gwarancji „wraz z podaniem okoliczności tego naruszenia” oraz zapis „dla celów identyfikacyjnych” nie uzależnia według Zespołu Arbitrów wypłaty należności z tytułu gwarancji od jakichkolwiek warunków. Stanowi jedynie spełnienie niezbędnych formalności dla wypłaty tej należności.

Wadium złożone w formie gwarancji bankowej nie musi zawierać w swojej treści przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważniających Zamawiającego w przypadku ich zaistnienia do zatrzymania wadium. Zamawiającemu bowiem prawo zatrzymania wadium przysługuje z mocy prawa. Prawo to ma zastosowanie do każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przepis art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienia formy, w jakich może być wnoszone wadium. Odwołujący wniósł wadium w jednej z form określonych w powyższym przepisie, tj. w formie gwarancji bankowej. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tymczasem wykluczył Odwołującego z powodu braku dokumentów potwierdzających umocowanie osób podpisujących gwarancję do ich wystawienia oraz nie złożenia wypisu z odpowiedniego rejestru. Zdaniem Zespołu Arbitrów nie jest to okoliczność stanowiąca podstawę do wykluczenia odwołującego. Tym bardziej, że jak oświadczył Zamawiający w rozstrzygnięciu protestu, gwarancja Odwołującego „była i jest ważna”.

Co do zarzutu podnoszonego przez Zamawiającego dotyczącego legalności zapisów SIWZ w zakresie wymaganych dokumentów, które powinny być dołączone do gwarancji Zespół Arbitrów uważa, że nie złożenie tych dokumentów przez odwołującego nie może stanowić podstawy do wykluczenia z postępowania, co nie pozbawiało jednak możliwości skorzystania w tym zakresie przez odwołującego ze środków ochrony prawnej w ustawowym terminie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zespół Arbitrów uwzględnił koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika Odwołującego w wysokości 3.600 zł podstawą prawną do zasądzenia tej kwoty stanowi § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz. U. 2006 r. Nr 87 poz. 608)
Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
fax. (061) 86-149-08
info@matysiak-kancelaria.pl
www.matysiak-kancelaria.pl
Kancelaria
 
Posty: 28
Rejestracja: Pią Lis 14, 2008 9:40 pm

Postprzez Kancelaria » Sob Lis 29, 2008 4:13 pm

Wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych
z dnia 7 lipca 2006 r.
UZP/ZO/0-1944/06


Przepisy prawa w tym ustawy - Kodeks spółek handlowych nie dopuszczają posługiwania się w obrocie gospodarczym, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, inną firmą, aniżeli ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie
W odwołaniu wniesionym w piśmie z dnia 26 czerwca 2006 r. Wykonawca - W. Katarzyna W. sp.j. z L., - podobnie jak w proteście - podniósł zarzut naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych poprzez brak wykluczenia przez Zamawiającego - Miasto L. - Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Konstytucji 3 Maja w L. na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Okrężnej, Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic L. sp. z o. o. i wybór oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej.
W uzasadnieniu odwołania - podobnie jak w proteście - wskazano, na załączony do oferty tego wykonawcy odpis z KRS, z którego wynika, że firma spółki brzmi Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic L. sp. z o.o., podczas gdy dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków dotyczą innego podmiotu, a mianowicie Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic L. „DROGI i ULICE” sp. z o.o. Zdaniem odwołującego się musi występować zgodność pomiędzy brzmieniem firmy ujawnionym w KRS a wszystkim dokumentami wymienionymi w SIWZ i załączonymi do oferty. Jednocześnie podniesiono, iż przepisy Kodeksu spółek handlowych pozwalają tylko w art. 160 § 2 na skracanie firmy, ale tylko w zakresie wyrazów „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zamiast których można używać skrótów „spółka z o.o.” albo „sp. z o.o.”. Oznacza to, iż stosowanie przez oferenta innego brzmienia firmy, aniżeli wynika to z KRS jest prawnie niedopuszczalne. Skutkiem tego bowiem informacja wydana przez Krajowy Rejestr Karny wykazuje dane w przedmiocie niekaralności Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic „DROGI - ULICE” sp. z o.o. a nie w przedmiocie wpisanego do KRS Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic L. sp. z o.o. Oznacza to, iż załączone zaświadczenie z KRK nie dotyczy tej spółki.
Odwołujący się Wykonawca podniósł również, iż gwarancja ubezpieczeniowa nie spełnia wymagań SIWZ, albowiem z treści jej wynika, że warunkiem wypłacenia gwarantowanej kwoty jest powstanie szkody po stronie Zamawiającego. Wskazuje w tym przypadku na postanowienie zawarte w gwarancji, w myśl którego wypłatę uzależnia się od tego, czy żądanie wypłaty zostanie złożone w 14 dniowym terminie od powstania szkody. Oznacza to, iż w braku szkody po stronie Zamawiającego kwota gwarancji nie zostanie wypłacona, a to z kolei jest niezgodne z SIWZ, stanowiącej o wymogu gwarancji bezwarunkowej.
W odwołaniu podniesiono również, że podpisy na kopiach dokumentów są nieczytelne, bez imiennej pieczątki i nie wynika kto potwierdził je za zgodność z oryginałem. Wskazano również, iż wykaz osób dołączony do tej oferty które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w jego wykonywaniu nie jest kompletny, albowiem w wykazie tym ujęto tylko trzy osoby tj. (prezesa, dyrektora i zastępcę kierownika robót), podczas gdy w realizacji tego zamówienia muszą uczestniczyć również brukarze i inni pracownicy.

Zespół Arbitrów zważył, co następuje.
Zarówno protest jak i odwołanie zostały wniesione w terminach ustawowych a Wykonawca odwołujący się ma interes prawny w rozumieniu art. 179 ust. 1 pzp we wniesieniu protestu i odwołania uwzględnienie bowiem jego zarzutów pozwala Wykonawcy ubiegać się o zamówienie publiczne.
Rozpatrując odwołanie Zespół Arbitrów - stosownie do postanowień art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 79 poz. 551) uwzględniał stan prawny obowiązujący na dzień 21 kwietnia 2006 r. albowiem w tej dacie wszczęte zostało postępowanie w przedmiocie zamówienia publicznego. W myśl wskazanego przepisu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów tej ustawy stosować należy przepisy dotychczasowe.
Rozstrzygając podniesione w odwołaniu zarzuty Zespół Arbitrów miał na uwadze, co następuje:
W celu potwierdzenia warunków określonych w pkt 8 ppkt 1 SIWZ, Wykonawca Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic L. sp. z o.o. przedstawił Informację z Krajowego Rejestru Karnego o podmiocie zbiorowym, Referencje oraz Informację o sytuacji finansowej z banku oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wystawione na podmiot Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic „DROGI i ULICE” sp. z o.o. z L. Z kolei zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek załączone do oferty, podobnie jak i niektóre referencje zostało wystawione na podmiot „DROGI ULICE” spółka z o.o.
Zgodnie z pkt I.1 formularza oferty podmiotem składającym ofertę jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic L. sp. z o.o. Taki podmiot ujawniony jest również w Krajowym Rejestrze Sądowym, którego odpis załączony został do oferty.
Oznacza to, że Wykonawca składający ofertę tj. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic L. sp. z o.o. nie przedłożył wymaganych w postępowaniu dokumentów tj. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego o podmiocie zbiorowym, referencji, informacji o sytuacji finansowej z banku oraz polisy ubezpieczeniowej o odpowiedzialności cywilnej jak również zaświadczenia ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek. Dokumenty przedłożone dotyczą innego podmiotu, albowiem przepisy prawa w tym ustawy - Kodeks spółek handlowych nie dopuszczają posługiwania się w obrocie gospodarczym, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, inną firmą, aniżeli ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie z postanowieniami pkt 12 ppkt 5 SIWZ, Zamawiający wymagał, aby z treści gwarancji wnoszonej tytułem wadium wynikało bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie w ppkt 11 tego punktu wskazano, że wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana zostanie zatrzymane, wtedy gdy wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Jak ustalił Zespół Arbitrów, w treści Gwarancji Ubezpieczeniowej (str. 3 oferty) zawarto wymagane postanowieniami SIWZ warunki. W ocenie Zespołu Arbitrów postanowienie pkt 8 Gwarancji dotyczące 14 dniowego terminu wyznaczonego na zgłoszenie roszczenia od dnia powstania szkody nie narusza wymagań Zamawiającego, albowiem w ocenie Zespołu Arbitrów szkodą w tym przypadku będzie zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych w pkt 3 Gwarancji Ubezpieczeniowej.

Stosownie do postanowień pkt 9 ppkt 2 SIWZ, dokumenty przedkładane w kopiach miały być poświadczone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. W tym przypadku Zamawiający nie określił innych szczególnych wymagań w zakresie potwierdzania kopii dokumentów. Takie wymagania nie wynikają również z przepisów prawa.

Ponadto, w ocenie Zespołu Arbitrów, w tym przypadku nie powinno budzić wątpliwości, iż podpis potwierdzający zgodność kopii dokumentu z oryginałem został złożony przez podpisującego ofertę Prezesa Wojciecha R. Oznacza to, iż zarzut w tym zakresie jest niezasadny.

W pkt 8 ppkt 1.6 SIWZ Zamawiający ustalił, iż w tym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy m.in. dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznawał 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej, posiadającą ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Z kolei w pkt 9 ppkt 1.16 SIWZ wskazał, że wykonawcy zobowiązani są przedstawić w ofercie wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, z podaniem osoby wytypowanej na kierownika budowy włącznie. Załączyć należało również dokumenty uprawnień i przynależności do Izby Samorządu Zawodowego. Wykaz jak zaznaczono winien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymogu określonego w pkt 8 ppkt 1.6 SIWZ.

Jak wynika z treści oferty Wykonawca w Wykazie personelu (str. 58 oferty) wskazał 3 osoby, podał wykształcenie tych osób, stanowiska (prezes dyrektor, oraz z-ca kierownika robót) lata doświadczenia oraz uprawnienia. Do wykazu dołączył dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia, a w pkt 1 ppkt 4 Formularza oferty wskazał kierownika budowy.

Oznacza to, iż Wykonawca przedstawił w ofercie określoną postanowieniami pkt 9 ppkt 1.16 SIWZ minimalną liczbę osób o wymaganych kwalifikacjach. Nie można zatem zgodzić się, iż Zamawiający bezwzględnie wymagał wskazania wszystkich osób, które będą realizować roboty objęte zamówieniem.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zespół Arbitrów za uzasadnione uznał koszty pełnomocnika Odwołującego w kwocie 3.038 zł.
Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
fax. (061) 86-149-08
info@matysiak-kancelaria.pl
www.matysiak-kancelaria.pl
Kancelaria
 
Posty: 28
Rejestracja: Pią Lis 14, 2008 9:40 pm

Postprzez Kancelaria » Sob Lis 29, 2008 4:14 pm

Wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych
z dnia 7 czerwca 2006 r.
UZP/ZO/0-1603/06


Pojęcie „przyczyny leżące po stronie wykonawcy” należy rozumieć szerzej niż winę wykonawcy, który spowodował, iż niemożliwe jest zawarcie umowy. Skoro wykonawca, na rzecz którego została wystawiona gwarancja wadialna pozostaje w stosunku umowy z drugim uczestnikiem konsorcjum, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za nie zawarcie umowy, a oba te podmioty wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego to w takim wypadku także ten „niewinny” wykonawca jest odpowiedzialny za nie zawarcie umowy z Zamawiającym z przyczyn, które leżą po jego stronie. W tych okolicznościach gwarant, który wystawił gwarancję wadialną nie będzie mógł uznać, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn nie leżących po stronie tego wykonawcy, któremu udzielił gwarancji wadialnej.

Uzasadnienie
Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grunwaldzka 38A/6
60-783 Poznań
tel. (061) 86-888-48
fax. (061) 86-149-08
info@matysiak-kancelaria.pl
www.matysiak-kancelaria.pl
Kancelaria
 
Posty: 28
Rejestracja: Pią Lis 14, 2008 9:40 pm


Wróć do ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron