Porzucenie małżonka w ciężkiej chorobie

Moderator: prawnik24

Porzucenie małżonka w ciężkiej chorobie

Postprzez prawnik24 » Czw Lip 12, 2007 1:52 pm

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
z dnia 24 czerwca 1997 r.
I ACr 162/97
OSA 1998/9 poz. 42 str. 64
Przepis art. 23 kro nakłada na małżonków między innymi obowiązek wzajemnej pomocy. Ten obowiązek ma szczególne znaczenie w niepomyślnych okolicznościach życiowych, w szczególności takich jak choroba. Porzucenie małżonka w ciężkiej chorobie, a więc wówczas gdy potrzebuje on specjalnie troskliwej opieki i serdecznego współczucia z reguły spotyka się ze sprzeciwem moralnym ze strony społeczeństwa.


Uzasadnienie
Powódka Z.M. wnosiła o rozwiązanie przez rozwód jej małżeństwa zawartego z pozwanym, H.W.M. - z wyłącznej winy pozwanego.
Pozwany początkowo wyraził zgodę na rozwód z winy obu stron. Potem sprecyzował swoje stanowisko i nie wyraził zgody na rozwód argumentując to złym stanem zdrowia i koniecznością opieki ze strony żony.
Sąd Wojewódzki w Białymstoku, wyrokiem z dnia 27 czerwca 1996 r. rozwiązał przez rozwód (z winy pozwanego H.W.M.) związek małżeński Z.M. z domu K. zawarty z H.W.M. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w S. w dniu 7 września 1974 r., którego akt małżeństwa został sporządzony za numerem 47/74. Nie orzekł o sposobie korzystania z mieszkania. Wpis ostateczny w sprawie ustalił na kwotę 300 zł i uznał za uiszczony przez powódkę od kwoty 100 zł. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Nakazał pobrać od pozwanego H.W.M. na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku) kwotę 200 zł tytułem brakującej części wpisu sądowego.
Sąd, opierając się na zeznaniach świadków B.S., A.Ch., M.M. oraz powódki ustalił, że postępowanie pozwanego należy ocenić jako naganne. Fakt nadużywania alkoholu, wszczynanie pod jego wpływem awantur, również w obecności małoletnich dzieci, daje podstawę do przyjęcia, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego stron ponosi pozwany. Strony od 1989 r. pozostają w separacji, nie deklarują wobec siebie żadnych pozytywnych uczuć, nic małżonków nie łączy. Istnieją więc przesłanki do rozwiązania małżeństwa stron z winy pozwanego, bowiem między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Natomiast w postępowaniu powódki Sąd nie dopatrzył się winy za istniejący rozkład pożycia małżeńskiego.
Powyższy wyrok zaskarżył pozwany zarzucając mu niewyjaśnienie wszystkich okoliczności danej sprawy i wniósł, jak się wydaje, o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Wyrok sądu I instancji został wydany dnia 27 czerwca 1996 r., a więc przed wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego... Dz. U. 1996 r. Nr 43 poz. 189. Stosownie do art. 11 pkt 2 tejże ustawy, do złożenia i rozpoznania rewizji do orzeczenia sądu I instancji wydanego przed wejściem w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że środek odwoławczy złożony przez pozwanego zatytułowany „apelacja” w rzeczywistości jest rewizją, a nie apelacją.
Rewizja pozwanego jest niezasadna.
Opierając rewizję na zarzucie niewyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, skarżący powinien wskazać, jakich okoliczności faktycznych Sąd nie wyjaśnił i dlaczego rozstrzygnięcie Sądu nie jest zgodne z rzeczywistym stanem sprawy. W rzeczywistości rewizja, chociaż zarzuca niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, sprowadza się do odmiennej oceny zeznań świadków B.S., A.Ch. i M.M., którym to świadkom skarżący zarzuca brak wiarygodności bądź wręcz przekupstwo, jak to czyni synowi M.M. Wbrew jednakże wywodom zawartym w rewizji należy zauważyć, że stosownie do art. 233 § 1 kpc Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Oznacza to, że Sąd ocenia materiał dowodowy zaoferowany przez strony ewentualnie zebrany przez siebie według zasad wynikających z wyżej powołanego przepisu i Sąd dokonał takiej oceny. Ocenie zeznań świadków, dokonanej przez Sąd, nie można zarzucić braku wszechstronności, czy naruszenia zasad logicznego rozumowania. Skarżący zresztą w postępowaniu przed sądem I instancji nie kwestionował dowodów zaoferowanych przez powódkę ani nie wskazał dowodów wskazujących na winę powódki w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Stąd zarzut podniesiony przez skarżącego jest chybiony.
Jak się wydaje - skarżący w rewizji wskazał na nowy dowód w postaci zeznań świadka A.B. Należy zauważyć, że skarżący nie wskazał dlaczego dowód ten nie mógł być przeprowadzony w postępowaniu przed sądem I instancji. A nadto, dowód ten dotyczy nie ustalenia winy stron za rozkład pożycia małżeńskiego, a faktu, że pozwanemu wynagrodzenie za pracę było świadczone w naturze. Jest to okoliczność, która w sprawie o rozwód nie ma większego znaczenia i Sąd ją pominął.
Należy zauważyć. że skarżący podnosi, że przeciwko udzieleniu rozwodu przemawia fakt jego choroby. Przepis art. 23 kro nakłada na małżonków między innymi obowiązek wzajemnej pomocy. Ten obowiązek ma szczególne znaczenie w niepomyślnych okolicznościach życiowych, w szczególności takich jak choroba. Porzucenie współmałżonka w ciężkiej chorobie, a więc wówczas, gdy potrzebuje on specjalnie troskliwej opieki i serdecznego współczucia z reguły spotyka się ze sprzeciwem moralnym ze strony społeczeństwa.
W niniejszej sprawie mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Po pierwsze, strony nie mieszkają wspólnie już od 1989 r. Po drugie, w trakcie rozejścia się stron pozwany był człowiekiem zdrowym, a po trzecie, to postępowanie pozwanego zmusiło powódkę do opuszczenia wspólnego domu. W takiej sytuacji okoliczność, że pozwany zaczął ostatnio chorować nie ma większego znaczenia i nie jest to okoliczność, która przemawiałaby przeciwko orzeczeniu rozwodu.
W świetle powyższego, wywody zawarte w rewizji okazały się niezasadne i z mocy art. 387 kpc podlegała ona oddaleniu.
O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 kpc.
[/b]
prawnik24
Site Admin
 
Posty: 40
Rejestracja: Nie Cze 03, 2007 11:07 pm

Wróć do ROZWÓD

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron